Perdiz común

Alectoris rufa
Perdiz roja.
Description
Orden: Passeriformes  Lonxitude: 40-51 cm Presenza en Galicia: Residente  Estatus:Preocupación menor
Familia: Corvidae  Envergadura: 52-60 cm  Presenza no Salnes: Residente Estatus en Galicia: Preocupación menor 
Presenza estimada: X F M A M X Observacions:
X A S O N D

 

 

 

publi

Esta páxina web en galego tivo unha axuda outorgada pola
Xunta de Galicia - Presidencia - Secretaria Xeral de Comunicación - Dirección Xeral de Comunicación Audiovisual